Binnen FDI als valorisatieplatform staan de kernthema’s gezondheidszorg, energietransitie en klimaatverandering centraal.

10+ BEDRIJVEN

OMZET €100 MLN+

MEDEWERKERS 500+

FDI (First Dutch Innovations) is ontstaan uit het internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO en in onderdeel van de family office van de succesvolle ondernemer Peter Goedvolk. FDI combineert ondernemerschap met kennis over valorisaties. Het hoofddoel van FDI is om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren in de innovatieve sector in Nederland.

Onder FDI zijn innovatieve en technologisch hoogwaardige ondernemingen bijeengebracht vanuit verschillende industrieën. Ons doel is om innovatie en ondernemerschap samen te brengen in een open sfeer. Door hechte samenwerking met kennisinstituten in Nederland wil FDI de ontwikkeling van innovatieve bedrijven versterken en versnellen en meerdere nieuwe valorisaties op de markt brengen.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is onderhevig aan veel veranderingen. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met (complexe combinaties van) ziekten toenemen. Jongeren ervaren een hogere mentale druk met consequenties voor hun psychische gezondheid. Technologische ontwikkelingen en innovatie in de gezondheidszorg kunnen de maatschappij helpen om met dergelijke veranderingen om te gaan. FDI gelooft daarom dat het stimuleren van innovaties in de zorg van groot maatschappelijk belang is.

Energietransitie

Om aan de afspraken van Parijs te voldoen heeft de Nederlandse overheid middels het Energieakkoord besloten om fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen in de ban te doen. Het doel is om in 2050 in Nederland enkel volledig duurzame en 100% groene energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en water te gebruiken. FDI beschouwt innovaties in de energiesector als essentieel voor het succesvol volbrengen van deze transitie.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. In de nabije toekomst zullen veel sectoren radicale veranderingen moeten doorgaan om met het veranderende klimaat om te gaan en verdere klimaatverandering te voorkomen. FDI voorziet dat hier een grote rol is weggelegd voor technologische ontwikkeling en innovatie.

Directors

Gina van der Werf CEO

Michel van Bremen